Retningsstyrt boring under jernbane, Fjellhammer 2003.

Fjellhammer- Ender.JPG

Utfordring

To stk Ø500 mm overvannsledninger skulle bores og trekkes under Norges eldste jernbanestrekning; Eidsvollbanen på Fjellhammer stasjon. Lengde 2x90 meter.

Ledningene ble lagt dykket under tidligere tiders jernbanetraseer som lå gjemnt i dagens jernbanefylling.

Kunde: Jernbaneverket ved Roar Johansen og Ole Maurtvedt

Jernbaneverket skulle oppgradere overvannssystemet på nye Fjellmammer stasjon. Dagens kapasitet var for liten. Ledningen skulle gjennom en fylling med mye stor stein og rester av tidligere tiders jernbanelinjer.

Det var ikke aktuelt å å stenge jernbanetrseen for å grave ny lening. Styrt boring ble valgt og oppdraget ble gjennomført som planlagt, mens endene hekker ved siden av røret som trekkes inn!


Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre tjenester.