Hvorfor styrt boring og andre gravefrie løsninger?

Fordelene med styrt boring og andre gravefrie løsninger er mange og vil være betinget av det prosjekt man arbeider med. Vi kan nevne noen innlysende fordeler:

 • Mininmal eller ingen inngripen i natur og miljø
 • Raskt og kostnadseffektivt
 • Mulig å passere fornminneområder uten at historiske verdier berøres
 • Mulig å gå under viktige våtmarksområder uten å forstyrre dyrelivet
 • Mulig å gå over områder med vanskelig tilgjengelighet (Myrområder)
 • Unngå ulemper for private grunneiere og industri
 • Grunnvannsnivå påvirkes ikke
 • Kan trekke inn el, tele og bredbånd i samme operasjon
 • Kan gå dypt uten ekstra kostnader 1 - 20 meter
 • Ingen unødvendig forstyrrelse av trafikken
 • Lavere kostnader ved tilbakestilling av anleggsområde
 • Kan bore over lange strekk (Opp til 600 meter)
 • Kan gå under drensledninger og vanningsanlegg på dyrkede områder
 • Ingen spunting
 • Høy kvalitet på utførelsen ved at røret trykkes inn i eksisterende masser som derfor blir liggende urørt
 • Ingen setninger og etterlegging av asfalt
 • Kan innebære stor økonomisk gevinst med bakgrunn i ovennevnte fordeler

Bildet viser en opprømmer motert foran et stålrør som skal trekkes inn under E18 ved Svinevoll i Vestfold fylke. Stålrøret er varerør for et vannrør Ø630 mm PE100 SDR11 i forbindelse med etablering av ny vannledning for Vestforld Interkommunale Vannverk. Kryssingen var på 70 meter og dimensjonen på stålrøret var Ø711 mm. Oppdraget ble utført i høsten 2008 og våren 2009. Vårt prosjektnr 10271.