Styrt boring i løsmasser og fjell

Vi borer praktisk talt alle dimensjoner mellom Ø40 og Ø1200 mm. Styrt boring er nå blitt akseptert som et fullverdig alternativ til konvensjonell graving. Allerede under planleggingsfasen blir nå denne metoden vurdert som et mulig kostnadseffektivt alternativ.

Hvorfor styrt boring og andre gravefrie løsninger?

Fordelene med styrt boring og andre gravefrie løsninger er mange og vil være betinget av det prosjekt man arbeider med. Vi kan nevne noen innlysende fordeler:

 • Minimal eller ingen inngripen i natur og miljø
 • Raskt og kostnadseffektivt
 • Mulig å passere fornminneområder uten at historiske verdier berøres
 • Mulig å gå under viktige våtmarksområder uten å forstyrre dyrelivet
 • Mulig å gå over områder med vanskelig tilgjengelighet (Myrområder)
 • Unngå ulemper for private grunneiere og industri
 • Grunnvannsnivå påvirkes ikke
 • Kan trekke inn el, tele og bredbånd i samme operasjon
 • Ingen unødvendig forstyrrelse av trafikken
 • Lavere kostnader ved tilbakestilling av anleggsområde
 • Kan bore over lange strekk (opptil 600 meter)
 • Kan gå under drensledninger og vanningsanlegg på dyrkede områder
 • Ingen spunting
 • Høy kvalitet på utførelsen ved at røret trykkes inn i eksisterende masser som derfor blir liggende urørt
 • Ingen setninger og etterlegging av asfalt
 • Kan innebære stor økonomisk gevinst med bakgrunn i ovennevnte fordeler
 • Kan gå dypt uten ekstra kostnader 1 - 30 meter
Mange fordeler

Bildetekst: Her ser du en opprømmer montert foran et stålrør som skal trekkes inn under E18 ved Svinevoll i Vestfold fylke. Stålrøret er varerør for et vannrør Ø630 mm PE100 SDR11 i forbindelse med etablering av ny vannledning for Vestfold Interkommunale Vannverk. Kryssingen var på 70 meter og dimensjonen på stålrøret var Ø711 mm.

Styrt boring som et økonomisk og fornuftig valg

I de senere år har kapasiteten økt og prisene har falt. Dette innebærer at styrt boring nå er blitt et kostnadseffektivt og miljøvennlig alternativ. Vi har økt vår kapasitet fra en 12 tonns rigg til fire rigger for styrt boring fra 12 til 25 tonn. Vi har også tilgang til en større rigg med kapasitet opptil 60 tonn. Vi borer dessuten nå med den samme metode også i fjell og harde masser. Kapasiteten vil være avhengig av grunnforholdene.

Vi kan dele inn styrt boring i tre alternative utførelser:

 • Styrt boring i løsmasser som leire, sand og silt
 • Styrt AT-boring i morenemasser med innslag av blokkstein
 • Styrt boring i fjell AT-hammerboring


Hver av disse alternativene krever tilpasset utstyr og utførelse

Anvendelsesområder

Styrt boring er et godt alternativ til konvensjonell graving.

Bore under elver, vei, jernbane? - vi kan bistå

Vi borer under veier, elver og under jernbanen eller under et bygg m.m. Vi tar også på oss boring fra land og ut i sjøen, samt boring for drenering av jordbruksmark. Selvfallsledninger ≥ 10 ‰ i områder egnet for styrt boring er også en vesentlig aktivitet for oss.

Geotekniske forutsetninger

Sand, grus, leire, torvområder m.m. I nevnte bløte masser er styrt boring i prinsippet en økonomisk uslagbar metode. Ved svært harde masser eller i masser med innslag av stor stein hvor framdrift og styring ikke er mulig med konvensjonell styrt boring, anbefaler vi AT-boring.

Metodebeskrivelse

Boregrop er ikke nødvendig. Vi står på bakkenivå bak skjøtegrop og styrer borstanga ned i riktig posisjon og dybde. En mindre startgrop foran riggen og en inntrekkingsgrop i den andre enden der borestrekket avsluttes, er det som kreves. Størrelsen på inntrekkingsgropen vil være avhengig av rørdimensjon og type rør som velges. I inntrekkingsgropen samles boreslammet som består av vann, bentonit og sand og grus fra massene som er transportert ut.

Vi starter boringen med å kjøre borstanga fram til inntrekkingsgropa og drar røret med oss tilbake.

Presis boring

I fronten av borstanga sitter en radiosender som viser dybde, fall og posisjon på boreskje. Boreoperatøren går på bakken med en mottager og peiler inn fronten av borstanga og boredata som dybde, fall og posisjon på boreskje formidles til operatør på boreriggen som korrigerer boreretningen hvis nødvendig.

Se vår video

En animasjonsvideo som viser hvordan styrt boring foregår og hvordan vi først borer en pilot, mellomrømmer hullet, og avslutter med opprømming til full størrelse på hullet og inntrekking av røret.


Dersom du ønsker å vite mer om hvordan vi kan bistå deg med styrt boring i løsmasser og fjell, ta kontakt!